Integriteitsbeleid

INTEGRITEITSBELEID HOCKEYCLUB DOKKUM 

 

HCD wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen hockeyen, dat spelers zich verder kunnen ontwikkelen en dat bezoekers in een positieve sfeer naar wedstrijden komen kijken en/of meedoen aan activiteiten die de vereniging organiseert. Normen en waarden vinden we belangrijk. HCD wil actief werken aan de bewustwording op dit vlak bij spelers, begeleiders, trainers, ouders/verzorgers en supporters. HCD moet een ontmoetingsplaats zijn waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen hockeyen en verblijven. Daarbij passen duidelijke huis- en gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld waarvan zij verwacht dat ze hierbij kunnen helpen. Het bestuur, de betreffende commissies en individuele stafleden dragen de gedragscode actief uit. Met name bestuursleden, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. De gedragsregels gelden voor alle leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en supporters. 

 

Wat zijn onze uitgangspunten? 
Hockey is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen hockey en zonder tegenstander geen hockey. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan. Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. Door sport leren mensen hun grenzen te ontdekken en te verleggen. (Team)Sport is bij uitstek een sociale aangelegenheid. ALGEMENE GEDRAGSREGELS: 


·        We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander. Fair Play is een  

         belangrijk onderdeel van een leuke wedstrijd. 

·        We gedragen ons altijd sportief, vertonen teamgeest omdat je lid bent van         

         een team en we helpen en steunen medespelers in en buiten het veld. 

·        Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de   

          speler. 

·        We hebben en tonen altijd respect voor de scheidsrechter en andere 

          officials, ook als deze een fout maken. 

·        We hebben en tonen respect voor spelers van de eigen club, 

          tegenstanders, de trainer/coach, ouders/verzorgers, begeleiders, en andere 

          supporters. 

·        Ben je het ergens niet mee eens? Dat kan, maar geen grote mond of boos 

         gebaar. 

·        We zijn zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de 

         velden en kleedkamers. 

·        Ouders/verzorgers zijn een goed supporter en geven het goede voorbeeld 

         door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. 

·        Van ouders/verzorgers en andere supporters wordt verwacht dat zij spelers 

         op een positieve wijze aanmoedigen, maar geen technische en tactische 

          aanwijzingen geven. 

·        Feedback, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie 

         kan buiten de wedstrijden om altijd in de vorm van feedback worden 

         gemeld bij het bestuur of coach/ trainer. 

·        We gebruiken sociale media op een positieve manier en niet om negatieve 

         berichten te plaatsen, te pesten, te irriteren of anderen te kwetsen. 

·        Alcohol en tabak zijn middelen die de gezondheid schaden. Gebruik ze 

         met mate. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het 

         bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de jeugd .Alcohol mag ook 

         niet in de kleedkamers of op het veld worden gebruikt. In de gebouwen 

         (kantine, kleedkamers) geldt een rookverbod. 

·        Drugsgebruik (ook softdrugs) in en om het sportveld is niet toegestaan en 

         zal leiden tot sancties waaronder een per direct in te stellen veld/complex 

         verbod. 

·        Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of 

          kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding 

         zijn voor sancties. 

·        We komen niet ongewenst dichtbij anderen en raken de ander niet tegen 

          zijn of haar wil aan en geven de ander geen ongewenste, seksueel getinte 

          aandacht. 

·        Degene die zich niet aan de huis- en gedragsregels kan uiteraard op dat 

         gedrag worden aangesproken. Naast het bestuur is in feite elk lid een 

          bewaker van de sociale waarden en normen waar we als HCD voor staan. 

·        Wangedrag of andere problemen worden gerapporteerd aan het bestuur 

         van HCD. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de 

          ouders/verzorgers ingelicht. 

·        Al dan niet herhaaldelijk overtreden en negeren van de huis- en 

         gedragsregels kan leiden tot sancties.

·        Als leden, ouders/verzorgers en supporters klachten hebben die zij alleen  

         in een vertrouwelijke sfeer willen of kunnen aankaarten, dan kan dat bij 

         de vertrouwenspersoon. Dit is Welmoed Kuiper-van Dijk 

         ([email protected])   VERTROUWENSPERSOON BIJ HOCKEYCLUB DOKKUM


De Vertrouwenspersoon is binnen de hockeyvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Vertrouwenscontactpersoon fungeert in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.  
Bij grensoverschrijdend gedrag zou het het beste zijn als degene die dat vertoont daar direct op aan wordt aangesproken, maar dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede kunnen reden zijn, dat je er mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij iemand terecht te kunnen. Een onafhankelijk persoon, die luistert en die niets doet zonder eerst met jou te overleggen wat de beste weg naar een oplossing voor het probleem is. Zo iemand heet een vertrouwenspersoon. 

 

De vertrouwenspersoon is binnen HCD het eerste aanspreekpunt voor iedereen die als lid, ouder, vrijwilliger, supporter of gast van onze vereniging wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag door leden van de club of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Daarbij moet het gaan om ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de club afspeelt of heeft afgespeeld. De taken van de vertrouwenscontactpersoon zijn: 

·        luisteren naar de klacht of het probleem; 

·        in samenspraak met de persoon in kwestie bepalen wat de te ondernemen 

         stappen moeten zijn; 

·        bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing; 

·        afhankelijk van de klacht of het probleem, doorverwijzen naar 

         hulpverlening; 

·        begeleiden van de aanvrager in het verdere verloop van de melding. 

De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er ook voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. De vertrouwenspersoon kan het bestuur in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag maar hij of zij brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie, dus zonder vermelding van de naam van de persoon in kwestie. Als het gaat om ernstige incidenten, zoals seksuele intimidatie, werkt de vertrouwenspersoon volgens het Protocol Sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren seksuele intimidatie van NOC*NSF (zie www.nocnsf.nl).